Bezgotówkowa, a gotówkowa likwidacja szkody

SOLVE > Blog > KOMUNIKACJA > Bezgotówkowa, a gotówkowa likwidacja szkody
Kobieta wzywająca pomoc drogową

W przypadku szkody komunikacyjnej poszkodowany ma prawo podjąć decyzję jaki sposób rozliczenia likwidowanej szkody wybierze. Dotychczas wykształciły się dwa warianty rozliczenia szkody: bezgotówkowy i gotówkowy.

Wariant bezgotówkowy opiera się na upoważnieniu warsztatu dokonującego naprawę do odbioru odszkodowania. Wtedy to na zakładzie naprawczym leży obowiązek rozliczenia się z ubezpieczycielem za przedmiotową szkodę. Takie rozwiązanie przewiduje brak udziału właściciela samochodu w likwidacji uszkodzeń pojazdu i nie otrzymuje on środków pieniężnych do swobodnego wykorzystania. To warsztat naprawczy otrzymuje odszkodowanie, które zobowiązany jest przeznaczyć na naprawę uszkodzonego pojazdu. Należy dodać, iż okołowypadkowe czynności tj. przetransportowanie pojazdu do stacji naprawczej, przygotowanie pojazdu do oględzin czy parkowanie uszkodzonego pojazdu również mieszczą się w granicach rozliczenia  bezgotówkowego szkody.

Istotnym elementem z perspektywy naprawy bezgotówkowej jest fakt, iż upoważnienie warsztatu do odbioru odszkodowania nie powoduje przejścia na niego uprawnień przysługujących poszkodowanemu. Poszkodowany pozostaje stroną postępowania likwidacyjnego i w przypadku wypłaty zaniżonej wysokości odszkodowania, niezbędne jest zawarcie umowy przelewu wierzytelności pomiędzy zakładem naprawczym, a właścicielem uszkodzonego pojazdu w celu dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Drugą możliwością jest rozliczenie gotówkowe, nazywane również kosztorysowym, ponieważ wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie kosztorysu, sporządzonego przez rzeczoznawcę zakładu ubezpieczeń. Właściciel uszkodzonego pojazdu otrzymuje odszkodowanie – na podstawie tak sporządzonej wyceny – i decyduje się na naprawę we własnym zakresie. Tego typu rozwiązanie niesie za sobą plusy w postaci szybkiego procesu realizacji szkody i wypłaty z tego tytułu odszkodowaniahttps://www.traditionrolex.com/4, a ponadto poszkodowany ma prawo wyboru czy i w ogóle chce dokonać naprawy uszkodzonego pojazdu oraz ewentualnie jakich części do napraw użyje. Z praktyki naszej Kancelarii zauważyliśmy, że ubezpieczyciele często wypłacają zaniżoną wysokości odszkodowania gotówkowego, które nie jest w stanie pokryć pełnych kosztów naprawy.

Podsumowując omówioną problematykę, wybór jednej z metod likwidacji szkody jest uzależniony od rodzaju oraz rozmiaru szkody. W przypadku wyboru wariantu bezgotówkowego troski związane z realizacją procesu likwidacji szkody właściciel pojazdu pozostawia warsztatowi naprawczemu, którego wyboru zakład ubezpieczeń nie może poszkodowanemu narzucić. Naprawa gotówkowa natomiast charakteryzuje się szybką wypłatą odszkodowania na konto poszkodowanego. W przypadku szkody likwidowanej z polisy OC sprawcy, zawsze warto skorzystać z naprawy w autoryzowanym serwisie. Dla użytkownika jest to opcja najbezpieczniejsza, ze względu na doświadczenie serwisów w naprawach samochodów danej marki. Natomiast w przypadku likwidacji szkody z własnej polisy AC, jeżeli gwarantuje ona usuwanie szkód w wersji warsztatowej jest ona najkorzystniejsza.