Czym się różni błąd medyczny od błędu lekarskiego?

SOLVE > Blog > BŁĘDY MEDYCZNE > Czym się różni błąd medyczny od błędu lekarskiego?
Moździerz z ziołami i książkami

W literaturze i piśmiennictwie pojęcie błędu medycznego i błędu lekarskiego są używane zamiennie, zastępowane jedno drugim oraz mylone, tymczasem terminy te różnią się od siebie i nie oznaczają tego samego.

Błąd lekarski jest także błędem medycznym, zaś błąd medyczny nie zawsze jest błędem lekarskim.

Zasadnicza różnica pomiędzy nimi to podmiot odpowiedzialny, czyli osoba która popełnia błąd. Innymi słowy, błąd lekarski może popełnić tylko lekarz, natomiast błąd medyczny może być popełniony przez każdego członka personelu medycznego tj. lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego, położną itp. Pojęcie błędu lekarskiego jest zawężone i sprowadza się tylko do działań i zaniechań lekarza, podczas gdy błąd medyczny może być popełniony przez każdego pracownika medycznego, którym jest oczywiście również lekarz.

Popełnienie błędu polega na zachowaniu sprzecznym z obowiązującymi w regułami. Popełnić błąd można aktywnie – poprzez działanie, jak i pasywnie – poprzez zaniechanie, czyli powstrzymanie się od wykonania jakiejś czynności, którą w obiektywnej ocenie należałoby przeprowadzić.

Wśród błędów medycznych możemy wyszczególnić następujące ich rodzaje:

  1. Błąd diagnostyczny: jest to tak zwany błąd rozpoznania polegający na postawieniu niewłaściwej diagnozy lub na nieprawidłowym rozpoznaniu schorzenia u pacjenta, albo na błędnym stwierdzeniu, że pacjent jest zdrowy.
    Może skutkować wyborem nieodpowiedniej metody leczenia w wyniku postawienia błędnej diagnozy.
  2. Błąd terapeutyczny: często błąd ten jest wynikiem błędnie postawionej diagnozy. Może polegać na stosowaniu niewłaściwej metody leczenia, podawania leków nieadekwatnych do schorzenia, dokonywania zbędnych badań,
    czy wręcz zaniechaniu w przeprowadzaniu badań koniecznych.
  3. Błąd organizacyjny: błąd ten sprowadzić można do wszelkich zaniedbań logistycznych, administracyjnych, sanitarnych całej placówki medycznej. Błąd ten polega na zaniechaniu standardów i procedur postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Przykładem jest niedbałe prowadzenie dokumentacji medycznej.
  4. Błąd informacyjny: sprowadza się do niedopełnienia przez lekarza obowiązku informacyjnego. Lekarz ma obowiązek udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Zaniechania wynikające z nieprzestrzegania przez lekarza obowiązku informacyjnego nie rodzi automatycznie uprawnienia poszkodowanego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Musi wystąpić szkoda po stronie uprawnionego oraz związek przyczynowy pomiędzy powstałą szkodą a błędem informacyjnym.
  5. Błąd techniczny: błąd ten może powstać np. przy zabiegach operacyjnych. Występuje, gdy na skutek nieprawidłowego działania osoby uczestniczącej w zabiegu operacyjnym dochodzi do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Klasycznym i często powoływanym przykładem błędu technicznego jest pozostawienie w ciele operowanego ciał obcych, np. chusty czy instrumentu medycznego.
  6. Błąd rokowania: jest przykładem postawienia niewłaściwej prognozy co do stanu zdrowia pacjenta. Zwykle nie występuje samodzielnie, jest konsekwencją innych błędów. Często powoływanym przykładem jest stwierdzenie przez lekarza czasowej niezdolności do pracy opiniowanego w sytuacji, gdy rzeczywiście pacjent kwalifikuje się do całkowitej niezdolności do pracy.

Powyższe wyliczenie rodzajów błędów medycznych nie stanowi katalogu zamkniętego, jest przykładowe.

Przy ustalaniu czy mamy do czynienia z błędem lekarskim czy błędem medycznym, a także do jakiego błędu medycznego doszło należy w pierwszej kolejności określić stan faktyczny konkretnej sprawy oraz porównać go z określonym wzorcem postępowania. Jeżeli zachowanie personelu medycznego odbiega od przyjętego wzorca postępowania, wówczas mamy do czynienia z błędem medycznym.

Jeśli zastanawiacie się Państwo, czy w Waszym przypadku doszło do błędu medycznego, jeśli potrzebujecie Państwo pomocy, skontaktujcie się z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu w realizacji swoich uprawień.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji zarówno w kontakcie telefonicznym, jak i mailowym.