Kiedy przysługuje odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta dla matki i dziecka?

SOLVE > Blog > BŁĘDY MEDYCZNE > Kiedy przysługuje odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta dla matki i dziecka?
Waga Temidy, symbol sprawiedliwości

W przypadku wystąpienia błędu medycznego zarówno matka, jak i dziecko reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych mogą domagać się w procesie sądowym o zapłatę:

  • zadośćuczynienia pieniężnego za ból i cierpienie związane z wystąpieniem szkody przy błędnie przeprowadzonym porodzie
  • pełnego zwrotu wszelkich kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją, zakupem niezbędnych środków leczniczych itp.
  • zasądzenia przez sąd wszelkich kosztów związanych z udzielaniem matce i dziecku
    szczególnej opieki przez osoby trzecie

W sytuacji, gdy w wyniku jednego porodu doszło zarówno do uszkodzenia matki, jak i dziecka, ich uprawnienia są niezależne i mogą domagać się swoich praw indywidualnie.

W przypadku wystąpienia u dziecka czy matki trwałego kalectwa w wyniku błędnie przeprowadzonego porodu możliwe jest także domaganie się zasądzenia renty płatnej miesięcznie bądź renty skapitalizowanej, wypłaconej jednorazowo.

Lista uprawnień jest szeroka. Każdą sprawę należy badać indywidualnie i analizować ją z dużą skrupulatnością.

Jeżeli do błędu medycznego dojdzie w placówce leczniczej, która zatrudnia osoby odpowiedzialne za błąd, należy roszczenia odszkodowawcze skierować bezpośrednio do tej placówki leczniczej.

Bardzo często szpitale i kliniki posiadają ochronę ubezpieczeniową w postaci polisy odpowiedzialności cywilnej. W takiej sytuacji, roszczenia związane z błędem kierowane są bezpośrednio do ubezpieczyciela. Jeśli jednak ubezpieczyciel nie przyjmie odpowiedzialności za placówkę leczniczą, wówczas odpowiedzialnością za błąd będzie obciążona sama placówka.

Zdarzają się sytuacje, kiedy za błąd medyczny odpowiedzialność będzie ponosił szpital oraz lekarz na zasadzie solidarności, a także sytuacje, gdy za błąd medyczny będzie odpowiedzialny tylko i wyłącznie lekarz.

Należy pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna i nie można kierować się jednym szablonem/ wzorcem działania. Warto w sytuacjach wystąpienia szkody okołoporodowej zwrócić się do profesjonalnego podmiotu o pomoc w prowadzeniu sprawy.