Kultura Organizacyjna

SOLVE > O Solve > Kultura Organizacyjna

ZASADY
KULTURY ORGANIZACYJNEJ
RYBICKA SIEŃKO ADWOKACI SP.P. i SOLVE Rybicka Sieńko S.K.A.

PREAMBUŁA

W 2021 r. spisaliśmy tworzone od lat normy, wartości i oczekiwania, które łączą nas wszystkich. Ukształtowaliśmy innowacyjną kulturę organizacyjną, która buduje dobrostan, zaangażowanie i jest otwarta na zmiany.

Jest to system naszych wartości, przekonań oraz wizji, które przenosimy na codzienne funkcjonowanie Kancelarii.

Celem jest integracja, zrozumienie misji i strategii Kancelarii, unikanie konfliktów i negatywnych emocji. Określamy postawy i zachowania, którymi kierujemy się wewnątrz i na zewnątrz Kancelarii, i których oczekujemy od siebie nawzajem.

Promujemy pomoc w zrozumieniu naszych poglądów i zasad, jak działamy i co uważamy za ważne. Jest to nasza wspólna wizja, podstawa funkcjonowania, rozwoju i wzrostu wartości Kancelarii.

Wierzymy, że wszyscy utożsamiamy się z naszą kulturą organizacyjną.

§1
WARTOŚCI I ETYKA

Nasze wartości to nasz kręgosłup moralny. Wynikają z osobistych przekonań. Są to zasady według których żyjemy, myślimy i postępujemy.

Mamy wysokie poczucie własnej wartości. Z nikim się nie porównujemy. Przymierzamy się jedynie do własnych możliwości, którym nie wytyczajmy żadnych granic. Szanujemy się nawzajem. Jasno wyrażamy pragnienia.

Jesteśmy etyczni i postępujemy przejrzyście.

Budujemy autentyczne więzi i zaufanie. Dajemy poczucie bezpieczeństwa psychicznego. Jesteśmy gotowi do trudnych rozmów. Mamy pozytywne zamiary i budujemy relacje oparte na wzajemnej akceptacji.

Dbamy o wzrost naszych aspiracji. Jesteśmy nastawieni na rozwój. Odpowiedzialni i uczciwi w biznesie. Chcemy zapewnić dobrostan i poczucie szczęścia. Wysokie cele osiąga się z innymi ludźmi.

Otwarcie deklarujemy nasze wartości, zgodnie z zasadą „znasz nasze wartości, to znasz nas”. Jesteśmy przekonani, że wartość rodzi wartość.

§2
ZAŁOŻENIA I INTENCJE

Zakładamy, że wszyscy staramy się jak najlepiej, jak potrafimy. Jesteśmy ambitni i zaangażowani w sprawy naszych Klientów w wartościowy sposób. Naszym spoiwem jest zaufanie.

Jesteśmy życzliwi. Uwzględniamy i szanujemy różne punkty widzenia. Potrafimy spojrzeć na świat oczami innych ludzi. Mówimy wprost czego od siebie oczekujemy.

Żyjemy szlachetnie. Kierujemy się wielkodusznością i przyjmujemy wspaniałomyślne założenia. Mamy jasne intencje i wyobrażenie o tym co możemy zaakceptować, a czego nie.

Zachowujemy spokój. Zamiast pozostawania w identyfikacji z negatywnymi emocjami, dążymy do przekształcenia ich w pozytywną siłę i poczucie mocy. Nabywamy odporność na stres. Cenimy autentyczny komfort i jakość życia.

Odpoczynek, rozrywka, regeneracja są dla nas tak samo ważne, jak aktywna praca. Działamy odważnie i podejmujemy rozsądne ryzyko. W sytuacji, gdy wyższe dobro wymaga poświęceń, potrafimy wyjść z bezpiecznej strefy komfortu.

Stosujemy system rozproszonej władzy. Wcielamy się w rolę lidera. Wciąż rozwijamy kompetencje przywódcze, by lepiej reagować na potrzeby i stwarzać dogodne warunki do osiągania sukcesów.

§3
SPOŁECZNOŚĆ

Wzmacniamy poczucie przynależności. Nasza Kultura organizacyjna jest oparta na skutecznej komunikacji, budowaniu społeczności wewnątrz Kancelarii, docenianiu oraz wysokim wynagradzaniu pracowników. Dbamy o adekwatne wynagrodzenie do wzrastających kompetencji.

Każdy nowy pracownik Kancelarii przechodzi indywidualne szkolenie adaptacyjne, gdzie dowiaduje się o obowiązującej Kulturze Organizacyjnej, wzorach zachowania w określonych sytuacjach oraz o prawie i obowiązku do reagowania na ewentualne nieprawidłowości.

Promujemy samodzielność, uczciwość oraz lojalność. Identyfikacja zespołowa to nasza największa przewagę̨ konkurencyjna. Jesteśmy dumni z naszego doświadczenia, wiedzy i umiejętności.

Wzmacniamy poczucie wspólnej tożsamości.

§4
PRZYJAZNE WARUNKI PRACY

Budujemy innowacyjne i kreatywne środowisko pracy, w którym funkcjonuje nasz Zespół Marzeń. Promujemy wolność i niezależność. Ważne jest dla nas zadowolenie i dobrostan.

Tworzymy wysokie standardy w pracy. Wzmacniamy atmosferę miejsca, w którym rozwijamy swój potencjał. Otaczamy się sztuką i pięknem. Dbamy o wrażliwość estetyczną.

Konsekwentnie drążymy do tego, aby środowisko pracy w Kancelarii było wolne od wszelkich form nagannych zachowań. Cenimy autonomię i feedback w czasie rzeczywistym.

Cenimy podejście wellbeing w pracy i zachowanie równowagi z życiem osobistym.

Zachęcamy do pracy zespołowej, integracji, wspólnych wyjść. Dbamy o siebie i o więzi.

§5
SZACUNEK

Szanujemy siebie nawzajem. Zachowujemy wysokie standardy kultury osobistej oraz wzajemnej uprzejmości zarówno w miejscu pracy, jak i poza nią̨.

Szanujemy prywatność, wolność poglądów i wypowiedzi. Promujemy pracę zespołową wolną od jakichkolwiek uprzedzeń. Akceptujemy różnorodność. Nie tolerujemy żadnych form obraźliwego języka i niewłaściwego zachowania.

Każdy z nas dąży do tego, by stać wzorem do naśladowania, a nasze zachowania powinny kształtować wysokie standardy pracy.

§6
ROZWÓJ

Myślimy w perspektywie długookresowej, chcemy zapewnić długoterminowy i zrównoważony rozwój. Budujemy poczucie wartości i sprawczości na swoim stanowisku pracy.

Stosujemy krytykę, jako narzędzie osobistego rozwoju i feedbacku. Uważamy, że krytyka jest konstruktywna w doskonaleniu zawodowym i może służyć podnoszeniu wartości człowieka.

Dbamy o rozwój osobisty i zawodowy. Podejmujemy odpowiedzialność za swoje zadania i samodzielne decyzje.

Cenimy postawę zaangażowania, kreatywności oraz otwartości na zmiany.

Podejmujemy się zdań, które wpływaj na poczucie sensu i ważności. Rozwijamy naszą ciekawość świata, co skłania nas do ciągłego zwiększania potencjału intelektualnego, merytorycznego i emocjonalnego. Praca zbliża nas do osiągnięcia ambitnych celów, a dzięki odnoszonym sukcesom zyskujemy satysfakcję i motywację do dalszego rozwoju.

Zapewniamy warunki pracy, które sprzyjają odkryciu własnego rozumienia sensu pracy i życia.

§7
TECHNOLOGIE

Pracujemy na własnym programie ATENA, który jest nowoczesnym narzędziem technologiczno-biznesowym, wspomagającym obsługę Klientów i rozliczenia.

Dzięki wdrożeniu tego programu koncentrujemy się na kluczowych działaniach związanych z obsługą Klientów.

Ograniczamy ilość dokumentacji papierowej i konieczność jej archiwizowania, przy równoczesnym wysokim poziomie ochrony danych osobowych.

§8
NASI KLIENCI

Główny cel istnienia Kancelarii to zapewnienie spokoju, poczucia bezpieczeństwa Klientom oraz natychmiastowe podjęcie odpowiedzialności. Dążymy do dostarczania usług, które nie tylko spełniają̨ oczekiwania Klientów w zakresie jakości. Traktujemy Klientów z szacunkiem, w sposób etyczny oraz zgodny z przepisami prawa.

Polegamy na wiedzy, intuicji i na rozumie. Jesteśmy wrażliwi na sprawy, potrzeby i emocje naszych Klientów. Budujemy relacje wykraczające poza typowy schemat Klient – prawnik.

Stosujemy przejrzyste zasady i uczciwe warunki rozliczeń. Informujemy Klientów o cenach oraz o warunkach naszych umów w sposób dla nich zrozumiały.

Budujemy długofalowe, pozytywne i oparte na zaufaniu relacje z naszymi Klientami.
Zachowujemy tajemnicę adwokacką. Z uczciwością i rozwagą podchodzimy do przetwarzania danych i informacji, dotyczących naszych Klientów bądź ich działalności.

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem