Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a podatek od towarów i usług (VAT).

SOLVE > Blog > KOMUNIKACJA > Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a podatek od towarów i usług (VAT).
Obliczanie VATu

W przypadku szkody realizowanej z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy kolizji, zauważyliśmy praktykę ubezpieczycieli, polegającą na pomniejszaniu należnego odszkodowanie o podatek VAT. Taka sytuacja dotyczy w szczególności pojazdów, które są przedmiotem leasingu. Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty kwoty odpowiadającej podatkowi VAT opierając się na argumentacji, że leasingobiorca nie jest właścicielem uszkodzonego pojazdu.

Okoliczność, iż właścicielem leasingowanego pojazdu jest firma leasingowa, nie powinna przesądzać automatycznie o tym, czy zgłoszone przez użytkownika pojazdu (poszkodowanego) roszczenie o uwzględnienie w kwocie odszkodowania podatku VAT nie zasługuje na uwzględnienie.

Leasingobiorcą może być osoba prowadząca działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT lub taka, której przysługuje prawo do odliczenia jedynie 50 % podatku VAT. Z powyższego wynika, że skoro faktura za naprawę uszkodzonego pojazdu zostaje wystawiona na leasingobiorcę, to w takiej sytuacji, co do zasady, bezprzedmiotowe wydaje się obniżenie odszkodowania o należy podatek VAT. W przypadku szkody OC to na użytkowniku pojazdu spoczywa cały finansowy ciężar związany z likwidacją szkody. Zatem odmowa dopłaty przez zakład ubezpieczeń kwoty podatku VAT nie jest zgodna z fundamentalną zasadą wyrażoną w art. 361 § 2 k.c., czyli zasadą pełnego odszkodowania, która polega na tym, że sprawca zdarzenia musi pokryć wszelkie straty spowodowane zdarzeniem.

Możliwość wystąpienia do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o wypłatę odszkodowania wraz z podatkiem VAT lub o zwrot niewypłaconej kwoty podatku VAT jest niezależna od tego czy odszkodowanie było, bądź też będzie wypłacone na podstawie faktury, czy też na podstawie kosztorysu. Kwestia podatku VAT uzależniona jest tylko od jednego czynnika:  czy poszkodowany jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz czy ma prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W sytuacji, gdy poszkodowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT tj. nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi taką działalność ale nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT, odszkodowanie w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji drogowej przysługuje w pełnej wysokości.

Natomiast w sytuacji, gdy poszkodowany jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, możliwość wystąpienia do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o wypłatę odszkodowania wraz z podatkiem VAT lub o zwrot niewypłaconej kwoty podatku VAT, uzależnione jest od tego, czy ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu rzeczy bądź usługi.

Reasumując, każdorazowo przy rozpatrywaniu omawianej kwestii trzeba mieć na uwadze charakter umowy leasingu oraz przyjętą praktykę rozliczeń pomiędzy leasingodawcą, leasingobiorcą a warsztatem naprawczym, a także zakres realizowanej szkody.