Odmowa udzielenia pacjentowi świadczenia zdrowotnego

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Odmowa udzielenia pacjentowi świadczenia zdrowotnego

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Lekarz nie może odmówić udzielenia świadczenia medycznego, w sytuacji, gdy taka pomoc musi zostać udzielona. Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Zdarzają się sytuacje, w których lekarz mimo powyższego obowiązku odmawia udzielenia pomocy. Odmowa ta często prowadzi do poważnych następstw, ze śmiercią pacjenta włącznie. W każdym takim przypadku istnieje możliwość ubiegania się o stosowną rekompensatę pieniężną, co więcej w części z tych przypadków istnieje także możliwość wszczęcia postępowania karnego i dyscyplinarnego wobec lekarza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieją dwa przypadki, kiedy lekarz może odmówić udzielenia pomocy.

Pierwszy z nich nie wskazuje konkretnego powodu, dla którego lekarz może odmówić udzielenia świadczenia. W sytuacji odstąpienia od leczenia, lekarz zobligowany jest do dostatecznie wczesnego uprzedzenia pacjenta o fakcie odstąpienia od leczenia wraz ze wskazaniem realnej możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym. Jeżeli lekarz wykonuje zawód na podstawie stosunku pracy to odstąpienie od leczenia może mieć miejsce jedynie, gdy istnieją ku temu poważne powody i po uzyskaniu zgody swojego przełożonego. Odmowa udzielenia świadczenia musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta wraz z uzasadnieniem tej decyzji.

Drugim z przypadków wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, kiedy lekarz może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego, jest tzw. klauzula sumienia. Przepis ten stanowi odzwierciedlenie zagwarantowanej Konstytucji wolności sumienia. Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem, że ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy albo w ramach służby ma także obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego. Lekarz nie ma prawa, nawet w przypadku, gdy jest to niezgodne z jego sumieniem, odmówić udzielenia pomocy w sytuacji, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Lekarz zatrudniony na umowie o pracę ma obowiązek uprzedniego poinformowania przełożonego, z tym, że nie ma tu konieczności uzyskania jego zgody. Fakt odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego odnotowywany jest w dokumentacji medycznej i choć ustawodawca nie wskazał wprost, iż odmowa musi zawierać uzasadnienie, przyjmuje się, że odmowa związana z klauzulą sumienia stanowi swego rodzaju uzasadnienie.

Z punktu widzenia pacjenta istotna jest zatem analiza prawna, czy lekarz miał prawo do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz czy dopełnił wszystkich formalności wymaganych przepisami prawa.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem