Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych są organami powołanym Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jak wskazuje nazwa organu, obszar działalności poszczególnych Komisji pokrywa się terytorialnie z obszarem danego województwa. W każdej z Komisji zasiada 16 członków – 8 o szeroko rozumianym wykształceniu medycznym oraz 8 o wykształceniu prawniczym. Aby sprawa mogła zostać rozpoznana przez Komisję, należy złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, w którym opisane zostaną: zdarzenie wywołujące szkodę i okoliczności jego powstania. Co ważne wniosek może być złożony jedynie w przeciągu 1 roku od powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia wywołującego szkodę, ale nie więcej niż 3 lata od daty wystąpienia tego zdarzenia. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że w przypadku pozostawienia w trakcie operacji, w jamie brzusznej, ciała obcego, pacjent może wystąpić do Komisji z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego maksymalnie w czasie 3 lat od daty wykonania operacji, w której pozostawiono ciało obce. Jeżeli w wyniku badania USG dowie się, że takie ciało obce zostało pozostawione, to wówczas z takim wnioskiem może wystąpić jedynie w ciągu jednego roku od daty powzięcia wiedzy o ciele obcym, nawet jeżeli termin ten upłynie szybciej niż termin 3-letni. Jeżeli natomiast pacjent dowie się o pozostawieniu ciała obcego po upływie 3 lat od daty operacji to złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Zdarzeń Medycznych będzie niedopuszczalne. Wówczas pacjent może dochodzić swoich praw jedynie na drodze sądowej. Złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego jest odpłatne. Opłata od wniosku wynosi 200 zł.
We wniosku wskazać należy również wysokość dochodzonej kwoty. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjent może dochodzić maksymalnie 100 000 zł, zaś w przypadku śmierci pacjenta, jego rodzina może dochodzić maksymalnie 300 000 zł. Należy jednak pamiętać, iż Komisja nie przyznaje żadnych kwot, a jedynie stwierdza, czy w jej ocenie doszło do zdarzenia medycznego. W przypadku stwierdzenia, iż doszło do zdarzenia medycznego to ubezpieczyciel proponuje rekompensatę pieniężną do wysokości wskazanej we wniosku. Przyjęcie propozycji ubezpieczyciela wyczerpuje dalsze roszczenia. Odmowa przyjęcia propozycji nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Pacjent może wówczas wystąpić z roszczeniem do sądu powszechnego.

Więcej o Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i dlaczego powołanie tego organu w praktyce okazało się nietrafione można przeczytać w artykule – Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – czemu nie warto iść tą ścieżką.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem