Odpowiedzialność inwestora

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Odpowiedzialność inwestora

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Zakres czasowy odpowiedzialności inwestora obejmuje czas do chwili przejęcia przez wykonawcę terenu budowy, a następnie aktualizuje się z chwilą dokonania odbioru terenu budowy. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności inwestora w tym czasie jest tak samo szeroki, co wykonawcy.

Odpowiedzialność inwestora, jako posiadacza budowli, obejmuje szkody wyrządzone przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie. Inwestor odpowiada odszkodowawczo również za niezawinione zawalenie się budowli, jest to tym samym odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Inwestor odpowiada także na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu obiektu budowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.
Dla odpowiedzialności inwestora niezwykle istotne jest sporządzenie protokołu wejścia wykonawcy na budowę w momencie, gdy czynność ta faktycznie ma miejsce. Niedopełnienie w tym względzie staranności naraża inwestora na odpowiedzialność odszkodowawczą za zdarzenia, na które faktycznie odpowiada wykonawca.

Protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy należy, obok odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy, do podstawowych obowiązków kierownika budowy. Tym samym, aby protokół wejścia na budowę był skuteczny musi zostać podpisany przez kierownika budowy i uprawnionego przedstawiciela inwestora.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem