Odpowiedzialność na zasadach ogólnych

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Odpowiedzialność na zasadach ogólnych

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Podstawę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych stanowi art. 471 kc. Przesłankami odpowiedzialności sprzedawcy są: szkoda, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania oraz istnienie normalnego związku przyczynowego pomiędzy dwoma pierwszymi przesłankami.

Dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych przed sądem jest trudniejsze procesowo, wymaga bowiem wykazania spełnienia się każdej z wspomnianych przesłanek.

Co istotne, w perspektywie dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, ewentualna utrata (przedawnienie się) przez kupującego przysługujących mu wobec sprzedawcy uprawnień z tytułu rękojmi, nie wyłącza możliwości domagania się od sprzedawcy zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnej odpowiedzialności kontraktowej, również w takim zakresie, w jakim pokrywają się one z roszczeniami z tytułu rękojmi.

Roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej nienależytym wykonaniem zobowiązania przedawnia się na zasadach ogólnych, tj. w terminie 6 lat, a dla szkód powstałych przed dniem 9 lipca 2018 r. jest on dłuższy i wynosi 10 lat od dnia powstania szkody (sprzedaży lokalu).

Przykład: Jan Kowalski nabył od dewelopera mieszkanie w 2014 r.. W 2020 r. dowiedział się, że ściany i podłoga lokalu zostały wykonane nieprawidłowo, a ich naprawa będzie kosztować 60.000 zł. Jan Kowalski może domagać się od sprzedawcy zapłaty odszkodowania w wysokości 60.000 zł na zasadzie art. 471 kc.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem