Odpowiedzialność wykonawcy

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Odpowiedzialność wykonawcy

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Dla odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy kluczowe znaczenie ma moment przejęcia protokolarnie od inwestora terenu budowy. Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy od momentu przejęcia tego terenu od inwestora w formie protokołu, aż do chwili oddania obiektu.
Odesłanie do zasad ogólnych jest szerokie i obejmuje szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz szkody powstałe w wyniku czynów niedozwolonych, a więc co do zasady czynów, którymi z własnej winy wykonawca wyrządził szkodę innej sobie (odpowiedzialność deliktowa).

Odpowiedzialność wykonawcy, jako posiadacza budowli, obejmuje szkody wyrządzone przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie. Wykonawca odpowiada odszkodowawczo również za niezawinione zawalenie się budowli, jest to tym samym odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu obiektu budowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem