Śmiertelny wypadek przy pracy

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Śmiertelny wypadek przy pracy

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

W przypadku śmiertelnego wypadku przy pracy osoby najbliższe zmarłego pracownika mogą wystąpić do pracodawcy o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu. Poniesione koszty należy udokumentować rachunkami lub fakturami, a w razie ich braku przyjmuje się przeciętny koszt pogrzebu w zależności od obrządku oraz miejsca pochówku. Wysokość zasiłku z ZUS nie wpływa na odszkodowanie od pracodawcy.

Osoby względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, najczęściej dzieci, mogą żądać od pracodawcy renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego. Renta ma stanowić substytut korzyści, które dzieci mogłyby osiągnąć, gdyby zmarły rodzic pozostawał przy życiu. Przy ustalaniu wysokości renty należy brać pod uwagę wysokość wynagrodzenia zmarłego pracownika, jego perspektywy na rynku pracy oraz uzasadnione potrzeby osieroconych dzieci. Jeżeli dzieci są nieletnie w postępowaniu przed pracodawcą i ewentualnie sądem reprezentuje je przedstawiciel ustawowy tj. rodzic albo opiekun prawny.

Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego tragicznie pracownika mogą dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Warunkiem przyznania odszkodowania jest znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższej rodziny zmarłego pracownika. W takim przypadku, należy udowodnić nie tylko pogorszenie się ich sytuacji w wymiarze materialnym, ale także pozaekonomicznym. Pogorszenie sytuacji życiowej polega również na utracie realnej możliwości poprawy warunków życia wskutek śmierci członka rodziny. Pogorszeniem sytuacji życiowej jest również związane z utratą możliwości wychowywania w pełnej rodzinie i związanym z tym osobistych starań. Co do zasady, w każdym wypadku zachodzi pogorszenie sytuacji rodziny zmarłego pracownika. Celem ustalenia wysokości odszkodowania należy porównać aktualną sytuację z hipotetyczną sytuacją rodziny gdyby nie doszło do wypadku.

Rodzina poszkodowanego może również wystąpić o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną w skutek śmierci bliskiej osoby. O jego wysokości decyduje rozmiar doznanej krzywdy – tzw. stopień cierpień fizycznych, psychicznych, ich intensywność, czas trwania czy nieodwracalność. Krzywy nie da się zmierzyć ani w jednoznaczny sposób wycenić, dlatego za każdym razem konieczna jest indywidualna ocena sytuacji. Tytułem przykładu na wysokość zadośćuczynienia ma wpływ kondycja psychiczna rodziny po śmierci pracownika – konieczność korzystania z pomocy psychologa, czas trwania i intensywność żałoby, intensywność więzi pomiędzy rodziną a zmarłym pracownikiem.

Dochodzenie opisanych powyżej roszczeń należy rozpocząć od pozyskania protokołu powypadkowego. W protokole powinny zostać wpisane okoliczności wypadku, przyczyny i ewentualne kwestie przyczynienia się pracownika. Jeśli pracownik przyczynił się do wypadku nie przekreśla to szansy na skuteczne dochodzenie odszkodowania.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem