Wypadek przy pracy

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Wypadek przy pracy

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Wypadek przy pracy

W Kancelarii Solve udzielamy niezbędnych porad prawnych i doradztwa związanego z postępowaniem w sprawach związanych z takim zdarzeniem, jak wypadek przy pracy. Klientom zapewniamy pomoc dotyczącą ubiegania się o należne odszkodowanie.

Jak zdefiniować wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy należy uznać zdarzenie, które nastąpiło:

 • nagle – efekt wypadku jest natychmiastowy lub występuje w możliwie krótkim czasie od zdarzenia,
 • w związku z wykonywaniem pracy – to jest w trakcie wykonywania czynności zleconych przez przełożonego lub bez jego polecenia, ale wynikających z obowiązków pracownika; tutaj podkreślić należy także, że wypadek przy pracy może mieć miejsce w trakcie podróży służbowej (delegacja) wynikającej z obowiązku służbowego pracownika,
 • z przyczyn zewnętrznych – pod tym pojęciem należy rozumieć przyczyny, które nie wynikają z choroby wewnętrznej pracownika czy cech jego organizmu; do przyczyn zewnętrznych można zatem zaliczyć te, które wynikają z realizowanych obowiązków służbowych (w tym z wykorzystania urządzeń/narzędzi),
 • z określonym rezultatem, takim jak uraz lub śmierć poszkodowanego – przy czym wynik ten nastąpił na skutek działania wspomnianych wyżej przyczyn zewnętrznych; wśród urazów będących rezultatem wypadku przy pracy wymienić można, na przykład – złamania kończyn lub ich amputacje, otwarte rany, poparzenia, ale też urazy psychiczne.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że za wypadek przy pracy uznać można także zdarzenia, które nie są całkowicie związane z realizacją obowiązków zawodowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [Dz.U. z 2022 r. poz. 2189] za taki wypadek uznaje się, na przykład:

 • zdarzenie, do którego doszło w trakcie uprawiania sportu (zawody i trening) przez osobę objętą stypendium sportowym,
 • wypadek osoby pełniącej mandat posła lub senatora,
 • zdarzenie, do którego doszło w trakcie wykonywania czynności religijnych przez osobę duchowną,
 • wypadek mający miejsce w trakcie odbywania służby zastępczej.

Rodzaje wypadków przy pracy

W przypadku zdarzeń kwalifikowanych jako wypadki przy pracy należy wyraźnie rozgraniczyć ich rodzaje. Wstępnie można rozdzielić zdarzenia tego rodzaju na wypadki ze skutkiem śmiertelnym lub urazem poszkodowanego. Klasyfikację trzeba jednak rozszerzyć, a tym samym wskazuje się:

 • śmiertelne wypadki przy pracy – ze skutkiem natychmiastowym, jak i w przypadku, gdy do śmierci w wyniku wypadku dojdzie w przeciągu pół roku od jego wystąpienia (i na jego skutek),
 • zbiorowy wypadek przy pracy – o którym mowa, jeżeli uczestniczyły w nim przynajmniej dwie osoby (lub więcej),
 • ciężki wypadek przy pracy – w wyniku którego dochodzi do ciężkich uszkodzeń ciała, które zagrażają zdrowiu lub życiu i w znaczącym stopniu wpływają na dalsze funkcjonowanie poszkodowanego (może to być, na przykład, amputacja kończyny, utrata słuchu/wzroku/mowy),
 • lekki wypadek przy pracy – to jest wypadek przy pracy powodujący czasową niezdolność do pracy.

Postępowanie po wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy wymaga zachowania pewnych formalnych wymogów związanych tak z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, jak i sporządzeniem niezbędnej dokumentacji.

Pracodawca zobowiązany jest, między innymi, do powołania zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest nie tylko wskazanie okoliczności, przyczyn i przebiegu zmądrzenia, ale też opracowanie protokołu powypadkowego. Bardzo ważnym elementem postępowania tego rodzaju jest ponadto obowiązek dopilnowania przez pracodawcę, by kopia takiego protokołu trafiła do poszkodowanego pracownika lub jego rodziny, o ile doszło do wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Naszym Klientom, będącym osobami poszkodowanymi lub też członkom rodziny osoby poszkodowanej, która w wyniku wypadku przy pracy poniosła śmierć, zespół Solve udziela niezbędnego, prawnego doradztwa związanego z procesem ubiegania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Wraz ze zmianami, od 1 kwietnia 2023 roku doszło do podwyższenia kwot w ramach odszkodowania za wypadek przy pracy wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (obecnie jest to zatem 1269 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu). Ponadto poszkodowany może ubiegać się o wypłatę odszkodowania bezpośrednio od pracodawcy – możliwą w momencie, gdy za zdarzenie nie jest odpowiedzialny bezpośrednio sam poszkodowany pracownik.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

  Zainteresowany/a jestem