Etapy postępowania

SOLVE > Oferta > Wypadki drogowe > Etapy postępowania

Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za szkody osobowe poniesione wskutek nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku komunikacyjnego, takie jak obrażenia ciała, czy rozstrój zdrowia z winy sprawcy.

Uzyskujemy rekompensaty za nieodpłatną opiekę osób najbliższych nad poszkodowanym w wypadku. Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy, uzyskujemy niezbędną dokumentację medyczną, prowadzimy rozmowy i korespondencję w imieniu naszych klientów. Reprezentujemy klientów w procesie negocjacji, w sprawach karnych i cywilnych, na każdym etapie procesu sądowego.

1. Etap wstępny – przygotowanie do postępowania
2. Postępowanie likwidacyjne
3. Postępowanie sądowe

1. Etap wstępny – przygotowanie do postępowania

W początkowym okresie najważniejsze jest jak najszybsze zebranie odpowiednich danych i dokumentów, w szczególności są to:

a. dane sprawcy, imię i nazwisko, adres, PESEL

b. datę zdarzenia, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, numer polisy OC sprawcy

c. opis zdarzenia i wszystkich jego następstw dla Ciebie i Twoich bliskich – opis możesz sporządzić poprzez odpowiedź na pytania załączone tutaj

d. dokumentację związaną z wypadkiem – notatkę policyjną z miejsca zdarzenia, informację o prowadzonym postępowaniu karnym, jeśli takie jest bądź było prowadzone oraz informację o umorzeniu postępowania, jeśli taka decyzja procesowa zapadła, wyrok sądu karnego – jeżeli zapadł lub sygnaturę postępowania, jeśli nie posiadasz wyroku

e. wszystkie poniesione koszty leczenia, zakupu leków, zabiegów etc. – najlepiej w postaci faktur imiennych (każdy podmiot może wystawić taką fakturę), wówczas ubezpieczyciel nie będzie mógł zakwestionować, iż zakup był dla Ciebie, co może mieć miejsce w przypadku paragonów

f. dokumentację medyczną ze szpitala – jeśli konieczna była hospitalizacja, oraz z późniejszego leczenia, rehabilitacji, fizjoterapii etc. – wniosek o udostępnienie całej dokumentacji medycznej od podmiotu leczniczego możesz znaleźć tutaj

g. informacje o wszystkich podmiotach leczniczych, z usług których korzystałeś – jeżeli będą jakieś braki w dokumentacji, bądź któryś z podmiotów Ci jej nie wyda – my zwrócimy się w Twoim imieniu (informacje dotyczące dokumentacji medycznej, zasad jej wydawania możesz naleźć tutaj, a kwestie odpłatności tutaj)

h. pełnomocnictwo do działania w Twoim imieniu – wzór pełnomocnictwa dostępny jest tutaj

Pomagamy poszkodowanym zebrać wszystkie powyższe dane i dokumenty. Mając powyższe informacje, przystępujemy do sporządzenia zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi.

Proces dochodzenia świadczeń pieniężnych z tytułu wypadku komunikacyjnego składa się z kilku etapów. Wyróżniamy dwa zasadnicze etapy postępowania – postępowanie likwidacyjne – toczy się przed ubezpieczycielem oraz postępowanie sądowe – toczy się przed sądem rejonowym lub okręgowym.

W zależności od sytuacji, mogą pojawić się modyfikacje. Jeżeli na etapie postępowania likwidacyjnego uzyskane świadczenia pieniężne będą satysfakcjonujące, to nie będzie konieczności występowania do sądu. Czasami zdarza się także, że zamiast postępowania sądowego lub pomiędzy postępowaniem likwidacyjnym a sądowym próbujemy zawrzeć ugodę przed sądem polubownym. Niekiedy również postępowanie likwidacyjne jest niejako zawieszone, bowiem ubezpieczyciele w niektórych przypadkach wstrzymują się z wypłatą świadczeń do czasu zakończenia postępowania karnego i uznania sprawcy szkody.

2. Postępowanie likwidacyjne

Polega na zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela oraz reklamacji na pierwszą decyzję wydaną przez ubezpieczyciela (rzadko zdarza się, że ubezpieczyciele od razu wypłacają świadczenie w żądanej kwocie).

Po zgromadzeniu danych i dokumentów wiązanych z wypadkiem, przeprowadzamy wywiad uzupełniający z poszkodowanym i przystępujemy do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi.

Czas rozpoznania zgłoszenia szkody jest w dużej mierze zależny od poszkodowanego i wcześniejszego przygotowania się do postępowania. Należy zebrać jak najwięcej informacji i dokumentów, tak, by ograniczać do minimum konieczność ich uzupełniania na żądanie ubezpieczyciela.

W toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel może zwrócić się do poszkodowanego o poddanie się badaniu przez biegłego pracującego dla zakładu ubezpieczeń, celem określenia uszczerbku na zdrowiu.

Po zgłoszeniu szkody, oczekiwanie na rozpoznanie przez ubezpieczyciela wynosi co do zasady około 30 dni. Ubezpieczyciel może prosić o dalszą dokumentacje lub skierować osobę poszkodowaną na badanie do biegłego, przez co czas rozpoznania może ulec wydłużeniu.

Z większością ubezpieczycieli wymiana korespondencji w postępowaniu likwidacyjnym odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, co skraca się czas postępowania. Nieliczni ubezpieczyciele nie wprowadzili jeszcze takiej możliwości, wówczas postępowanie wydłuża się o czas obiegu korespondencji przesyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Reklamacja

Po otrzymaniu decyzji od ubezpieczyciela, dokonujemy jej analizy i weryfikujemy pod kątem zaspokojenia roszczeń poszkodowanego. W zdecydowanej większości przypadków sporządzamy reklamację czyli odwołanie się od tej decyzji. Niezwykle rzadko decyzja ubezpieczyciela jest satysfakcjonująca, dlatego kwestionujemy ustalenia dokonanie przez ubezpieczyciela poprzez złożenie reklamacji. Proces rozpoznania reklamacji wynosi ponownie około 30 dni.

Postępowanie reklamacyjne kończy się wydaniem drugiej decyzji przez ubezpieczyciela, od której przysługuje odwołanie do sądu cywilnego.

3. Postępowanie sądowe

Składa się z postępowania przed sądem I instancji i sądem II instancji. W przypadku spraw o wartości powyżej 50 tys. złotych jest możliwość wystąpienia do Sądu Najwyższego.

Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego dokonujemy szczegółowej analizy okoliczności faktycznych i zebranych dokumentów. Ustalamy z poszkodowanym czy dotychczas przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia są zadawalające. Udzielamy wyczerpujących informacji na temat roszczeń, które chcemy zgłosić do sądu. Oceniamy szanse powodzenia sprawy. Wspólnie z poszkodowanym podejmujemy decyzję.

Jeżeli widzimy możliwość uzyskania dla poszkodowanego wyższych świadczeń, sporządzamy pozew do sądu cywilnego.

Skierowanie sprawy do sądu związane jest z koniecznością ponoszenia opłat sądowych. Jest to opłata od pozwu, której wysokość zależy od wysokości żądanych świadczeń. W przypadku trudnej sytuacji finansowej, występujemy o częściowe lub całkowite zwolnienie od kosztów sądowych (szczegółowe informacje znajdziesz tutaj).
Jeżeli w sprawie będzie konieczność zasięgnięcia opinii biegłego sądowego, poszkodowany może być zobowiązany przez sąd do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego. W przypadku niemożności jej uiszczenia można złożyć wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie od tej opłaty.

W przypadku wygranej koszty sądowe (w tym uiszczona opłata od pozwu i koszty biegłego) są zwracane przez ubezpieczyciela. Dodatkowo sąd na rzecz strony wygrywającej zasądza koszty zastępstwa procesowego, według stawek zgodnych z rozporządzeniem. W przypadku częściowej wygranej sąd rozkłada koszty procesu proporcjonalnie do wygranej.

Etap postępowania przed sądem pierwszej instancji należy do najbardziej długotrwałych i w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i ilości powoływanych biegłych może wynosić mniej więcej od około 1 roku do 4 lat.

Jeżeli postępowanie przed sądem I instancji zakończy się pomyślnie to pozostaje liczyć na to, iż ubezpieczyciel nie wniesie odwołania. Wówczas wyrok sądu I instancji jest ostateczny. W przypadku wniesienia apelacji od wyroku sądu I instancji przez ubezpieczyciela sprawa będzie toczyć się przed sądem II instancji.

Jeżeli zasądzona kwota nie jest zaspokaja roszczeń poszkodowanego, oceniamy szanse powodzenia w postępowaniu przed sądem II instancji i wnosimy apelację. Od momentu otrzymania wyroku z uzasadnieniem mamy 14 dni na sporządzenie odwołania. Czas postępowania przed sądem II instancji i rozpoznawania apelacji jest zdecydowanie krótszy. Zazwyczaj sprawa kończy się na jednej rozprawie. Wyrok sądu II instancji z chwilą jego wydania staje się prawomocny.

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu II instancji, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia, której domagamy się po wyroku sądu II instancji, wynosi ponad 50 tys. zł, jest możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem