Pożar – kto zapłaci odszkodowanie?

SOLVE > Blog > ODSZKODOWANIA > Pożar – kto zapłaci odszkodowanie?
Gaszenie pożaru

Zgodnie z definicją z Encyklopedii PWN pożar to – „niekontrolowany proces spalania zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne; towarzyszy mu występowanie czynników szkodliwych, takich jak: płomień, wzrost temperatury, dym, wybuchy, iskry, toksyczne produkty spalania, a w konsekwencji np. naruszenie konstrukcji budowlanych i urządzeń technol., zniszczenie upraw lub lasu”.

Jeżeli posiadasz polisę na nieruchomość dotkniętą pożarem, w przypadku tego zdarzenia odszkodowania należy dochodzić przede wszystkim od ubezpieczyciela. Niekiedy także sprawca pożaru może być posiadaczem prywatnej polisy OC, z której również można dochodzić odszkodowania (choć jest to rzadkość). W ostateczności swoich roszczeń można dochodzić bezpośrednio od sprawcy z jego majątku osobistego. Najczęściej jednak mamy do czynienia z przypadkiem dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela ubezpieczającego nieruchomość.

Konieczne jest niezwłoczne zawiadomienie ubezpieczyciela o pożarze, który miał miejsce i umożliwienie mu dokonania oględzin mieszkania/domu dotkniętego pożarem. Brak dokonania zgłoszenia i wyrażenia zgody na oględziny w niektórych przypadkach może prowadzić do braku możliwości dochodzenia od ubezpieczenia należnych środków, bowiem często, takie postanowienia znajdują się w polisach.

Konieczne jest także wykonanie zdjęć obrazujących zniszczenia po pożarze oraz przygotowanie notatki sporządzonej przez straż pożarną, która co do zasady powinna zawierać prawdopodobną przyczynę pożaru.

Czy zawsze otrzymasz 100% kosztów poniesionych za remont i przywrócenie do stanu sprzed pożaru? Niestety nie zawsze. W ramach zawieranego ubezpieczenia wskazywania jest tzw. suma ubezpieczenia czyli maksymalna suma jaką ubezpieczyciel zwróci w przypadku pożaru. Jeżeli zatem poniesione koszty przewyższać będą sumę ubezpieczenia to różnica ta nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela.

Czy w każdym przypadku ubezpieczyciel wypłaca środki? Niestety nie, wszystko zależne jest od przyczyny pożaru. Jeżeli przyczyna pożaru jest niezależna od osoby domagającej się zapłaty np. uderzenie pioruna, podpalenie przez inną osobę, pożar w wyniku przeniesienia się ognia z sąsiedniej nieruchomości to ubezpieczyciele zazwyczaj podejmują decyzję o likwidacji szkody. Jeżeli jednak okaże się, że do pożaru doszło w wyniku zaniedbań np. zapalenia się sadzy w nieczyszczonym albo rzadko czyszczonym przewodzie kominowym, zwarcia w instalacji elektrycznej, która była w złym stanie albo np. celowego podpalenia przez właściciela celem wyłudzenia odszkodowania (należy pamiętać, iż jest to również karalne) wtedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.