Problematyka stawek za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych

SOLVE > Blog > KOMUNIKACJA > Problematyka stawek za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych
Lakierowanie samochodu

W procesach likowanych przez nas szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostrzegamy nieprawidłowości przy wyliczaniu odszkodowania przez ubezpieczycieli w zakresie stosowanych stawek za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych.

Zgodnie z treścią art. 363 § 1 k.c. osoby poszkodowane mają prawo wyboru sposobu naprawienia szkody – bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego (restytucja), bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (rekompensata pieniężna). Istotnym składnikiem odszkodowania, obok cen części koniecznych do naprawy, jest koszt pracy zakładu naprawczego, jaki należy ponieść, aby pojazd przywrócić do stanu sprzed szkody. Reasumując, koszt taki to iloczyn czasu potrzebnego na dokonanie naprawy oraz stawki za jedną roboczogodzinę prac blacharskich, mechanicznych i lakierniczych. Stawka za roboczogodzinę pracy warsztatu naprawczego zależy natomiast od wielu czynników.

Są to przede wszystkim:

  • rodzaj warsztatu (warsztaty autoryzowane, nieautoryzowane, oraz warsztaty sieciowe);
  • jego wielkość (powierzchnia, zatrudniona kadra i jej kwalifikacje, usługi dodatkowe);
  • wyposażenie w specjalistyczne urządzenia techniczne.

Inne kryteria

Ponadto brak jest podstaw do przyjmowania innych kryteriów ustalania wysokości odszkodowania w zakresie stawek za roboczogodzinę prac lakierniczych i blacharskich w przypadku szkody likwidowanej metodą kosztorysową oraz innych w przypadku przeprowadzenia naprawy. Komisja Nadzoru Finansowego odnosząc się do problematyki stawek za roboczogodzinę sporządziła wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, a treść przedmiotowych wytycznych potwierdza Sąd Najwyższy w uchwałach. Stawki za roboczogodzinę, które są integralną częścią odszkodowania, powinny być ustalane w oparciu o stawki występujące na rynku lokalnym (miejsce zamieszkania poszkodowanego lub miejsce naprawy), a ubezpieczyciele nie mogą różnicować wysokości stawek za roboczogodzinę w zależności od wyboru sposobu naprawienia szkody czy też stosować różnych stawek w zależności od kwalifikacji szkody.

Niewątpliwie odnosząc się do terytorialnego aspektu obliczania takich cen należy zastosować w tym zakresie regułę średnich cen obowiązujących na rynku krajowym w poszczególnych regionach Polski. W sytuacji, gdy warsztat naprawczy nie ma możliwości przyjmowania w celu ustalenia wysokości odszkodowania cen przeciętnych, wskazujemy aby posiłkować się zestawieniem wysokości stawek za roboczogodzinę w poszczególnych województwach w warsztatach zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych Związku Rzemiosła Polskiego. Organizacja pozwala określić stawki następująco:

  1. stawka minimalna, średnia dla wszystkich województw – 85 zł netto;
  2. stawka maksymalna, średnia dla wszystkich województw – 174 zł netto.