Śmiertelny wypadek przy pracy – jaka pomoc przysługuje rodzinie zmarłego pracownika?

SOLVE > Blog > SZKODY BUDOWLANE I INNE > Śmiertelny wypadek przy pracy – jaka pomoc przysługuje rodzinie zmarłego pracownika?
Biblioteka

Wypadek przy pracy zawsze jest trudnym przeżyciem dla pracownika oraz jego najbliższych. Sytuacja często jest wręcz tragiczna, w szczególności wówczas kiedy wskutek wypadku przy pracy pracownik ponosi śmierć.

Nikt i nic nie zastąpi rodzinie zmarłego pracownika ojca lub matki, męża lub żony, syna czy też córki. Trudno jest ulżyć cierpieniu związanemu ze stratą najbliższej osoby.

Warto jednak wyjaśnić, na jaką pomoc od zakładu pracy może liczyć rodzina pracownika zmarłego wskutek wypadku przy pracy.

Po pierwsze

Rodzina zmarłego pracownika może wystąpić do pracodawcy o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu. Poniesione koszty należy udokumentować rachunkami lub fakturami, a w razie ich braku przyjmuje się przeciętny koszt pogrzebu w zależności od obrządku oraz miejsca pochówku. Warto dodać, że wysokość zasiłku z ZUS nie wpływa na odszkodowanie od pracodawcy.

Po drugie

Osoby względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny – czyli najczęściej dzieci – mogą żądać od pracodawcy renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego. Renta ma stanowić substytut korzyści, które dzieci mogłyby osiągnąć gdyby zmarły rodzic pozostawał przy życiu. Przy ustalaniu wysokości renty należy brać pod uwagę wysokość wynagrodzenia zmarłego pracownika, jego perspektywy na rynku pracy oraz uzasadnione potrzeby osieroconych dzieci. Jeżeli dzieci są nieletnie w postępowaniu przed pracodawcą i ewentualnie sądem reprezentuje je przedstawiciel ustawowy tj. rodzic albo opiekun prawny.

Po trzecie

Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego tragicznie pracownika mogą dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Warunkiem przyznania odszkodowania jest znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższej rodziny zmarłego pracownika. W takim przypadku, należy udowodnić nie tylko pogorszenie się ich sytuacji w wymiarze materialnym, ale także pozaekonomicznym. Pogorszenie sytuacji życiowej polega również na utracie realnej możliwości poprawy warunków życia wskutek śmierci członka rodziny. Pogorszeniem sytuacji życiowej jest również związane z utratą możliwości wychowywania w pełnej rodzinie i związanym z tym osobistych starań. Co do zasady, w każdym wypadku zachodzi pogorszenie sytuacji rodziny zmarłego pracownika. Celem ustalenia wysokości odszkodowania należy porównać aktualną sytuację z hipotetyczną sytuacją rodziny gdyby nie doszło do wypadku.

Po czwarte

Rodzina poszkodowanego może również wnieść o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną w skutek śmierci bliskiej osoby.
O jego wysokości decyduje rozmiar doznanej krzywdy – tzw. stopień cierpień fizycznych, psychicznych, ich intensywność, czas trwania czy nieodwracalność. Krzywy nie da się zmierzyć ani w jednoznaczny sposób wycenić, dlatego za każdym razem konieczna jest indywidualna ocena sytuacji. Tytułem przykładu na wysokość zadośćuczynienia ma wpływ kondycja psychiczna rodziny po śmierci pracownika – konieczność korzystania z pomocy psychologa, czas trwania i intensywność żałoby, intensywność więzi pomiędzy rodziną a zmarłym pracownikiem.

Dochodzenie opisanych powyżej roszczeń warto rozpocząć od pozyskania protokołu powypadkowego. W danym protokole powinny zostać wpisane okoliczności wypadku, przyczyny i ewentualne kwestie przyczynienia się pracownika. Jednak, nawet jeśli pracownik przyczynił się do wypadku nie przekreśla to szansy na skuteczne dochodzenie odszkodowania.

Kolejnym krokiem powinna być próba polubownego załatwienia sprawy na przykład poprzez wezwanie do zapłaty. Przy braku porozumienia sprawę należy skierować na drogę procesu sądowego.

Sprawy odszkodowawcze charakteryzują się tym, że każdy przypadek jest inny. Niniejszy artykuł przedstawia jedynie ogólny zarys problemu. Jeśli członek Twojej rodziny zmarł wskutek wypadku przy pracy, skontaktuj się z nami, posiadamy wiedzę i bogate doświadczenie w tego typu sprawach. Na pewno pomożemy Ci uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.