Rękojmia

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Rękojmia

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Różnica pomiędzy rękojmią a odpowiedzialnością odszkodowawczą na zasadach ogólnych (z art. 471 kc) sprowadza się do zakresu odpowiedzialności oraz warunków, jakie należy spełnić. Roszczenie z rękojmi jest łatwiejsze do udowodnienia przed sądem (wystarczy jedynie wykazać wadę towaru), ale odpowiedzialność ta przewiduje węższy zakres odpowiedzialności sprzedającego.

Kupującemu przysługuje prawo do żądania od sprzedawcy obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, a w przypadku gdy nabywcą lokalu jest konsumentem – usunięcie wady (gdy nabycie lokalu nie pozostawało w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nabywcę działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz wymiany na rzecz wolną od wad.

Przykład: Jan Kowalski nabył od dewelopera mieszkanie w 2017 r. W 2020 r. dowiedział się, że ściany i podłoga lokalu zostały wykonane nieprawidłowo, a ich naprawa będzie kosztować 60.000 zł. Jan Kowalski może domagać się od sprzedawcy obniżenia ceny sprzedaży lokalu o kwotę 60.000 zł i zwrot tej kwoty na swoją rzecz. Będąc Konsumentem mógłby alternatywnie domagać się usunięcia wad mieszkania.

Co istotne odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona w czasie. Sprzedawca nieruchomości odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli zatem wada lokalu ujawni się po ponad 5 latach od momentu wydania lokalu kupującemu, to nabywca lokalu nie będzie miał możliwości skorzystania z ochrony na podstawie przepisów o rękojmi.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem