Błąd diagnostyczny

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Błąd diagnostyczny

Odszkodowanie za błąd diagnostyczny

Naszym Klientom pomagamy prawnie w sytuacjach, gdy chcą uzyskać należne im odszkodowanie za błąd diagnostyczny. Biorąc pod uwagę zawiłość niektórych przepisów czy też niekiedy konieczność brania udziału w postępowaniach sądowych, korzystanie z doradztwa prawnego stanowi zawsze pewne i bezpieczne rozwiązanie.

Czym jest błąd diagnostyczny?

Mówiąc o błędzie diagnostycznym należy w pierwszej kolejności przedstawić prawidłową klasyfikację takiego zdarzenia medycznego. Stanowi ono jeden z rodzajów błędów lekarskich (które to można umieścić w jeszcze szerszej kategorii, jaką jest błąd medyczny). Można określić go również jako błąd rozpoznania.

Błąd diagnostyczny należy traktować jako jedno z najistotniejszych zdarzeń medycznych, ponieważ wpływa on na powstawanie kolejnych, związanych już chociażby z doborem terapii dla pacjenta. W ten sposób mogą zostać wywołane:

Nieprawidłowe rozpoznanie choroby, a następnie wdrożenie błędnego leczenia może doprowadzić do przykrych powikłań, pogorszenia stanu zdrowia, a w najbardziej drastycznych przypadkach nawet do śmierci pacjenta. Co ważne, błędem diagnostycznym będzie także uznanie przez lekarza, że osoba zgłaszająca mu dolegliwości jest zdrowa, zatem nie wymaga podjęcia leczenia (jest to wówczas błąd negatywny). Innym rodzajem jest błąd związany z określeniem diagnozy w przypadku, gdy pacjent jest jednak zdrowy – takie zdarzenie przyjmuje wówczas miano błędu diagnostycznego pozytywnego.

W razie popełnienia przez diagnostę błędu o takim charakterze podmiot medyczny (lub lekarz) może zostać objęty odpowiedzialnością karną i/lub cywilną.

Zła diagnoza lekarska

U podstaw złej diagnozy lekarskiej leżeć może kilka przyczyn. Wynikający z nich błąd diagnostyczny może powstać na skutek:

  • zaniedbania – jeśli diagnostyka nie została wykonana z należytą dbałością,
  • zaniechania – gdy lekarz nie zlecił wykonania badań mogących prowadzić do postawienia odpowiedniego rozpoznania lub też nie zapoznał się z wynikami uzyskanymi w trakcie diagnozowania,
  • rozumowania – jeżeli wykonane zostały poprawnie wszystkie badania specjalistyczne, jednak lekarz przeprowadził na ich podstawie diagnostykę w oparciu o przestarzałe metody medyczne czy też ogólnie mówiąc, niezgodnie z obowiązującą wiedzą.

Na każdym etapie pracy z pacjentem, czyli od momentu pierwszej rozmowy lekarz powinien kierować się dobrem chorego, wykazywać się należytą starannością, wykorzystać wszystkie dostępne środki, możliwości oraz metody, a także zobowiązany jest do opierania swoich działań na najnowszej i potwierdzonej wiedzy medycznej.

Jaki może być skutek błędu medycznego?

Błąd diagnostyczny, należący do kategorii błędów medycznych, może nieść za sobą wiele skutków, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na stan zdrowia poszkodowanego. O ile krótkotrwałe powikłania, które nie wywierają wpływu na dalsze życie chorego nie wydają się niebezpieczne, o tyle poważne uszkodzenia ciała, a w najgorszym przypadku zgon powinny być niezaprzeczalnie podstawą do roszczeń odszkodowawczych.

Skutkiem błędu diagnostycznego, jak już wspomniano powyżej, może być doprowadzenie do powstania następnych błędów i wprowadzenia nieprawidłowego leczenia, co z kolei może wiązać się z uszkodzeniem ciała czy też zgonem. Przypominamy, że w przypadku śmierci pacjenta o odszkodowanie może ubiegać się rodzina chorego.

Błędna diagnoza lekarska – odszkodowanie

Najważniejszą kwestią związaną z ubieganiem się o odszkodowanie za błędną diagnozę lekarską jest takie udowodnienie błędu diagnostycznego, by roszczenia odszkodowawcze były w pełni uzasadnione.

W tym celu, w trakcie konsultacji w naszym biurze każdy Klient proszony jest o przedstawienie kompletnej dokumentacji medycznej, na podstawie której można ustalić wpływ błędnego rozpoznania schorzenia na stan zdrowia pacjenta w przyszłości. Sam proces ubiegania się o rekompensatę finansową za poniesioną szkodę zdrowotną może być długi i trudny. Ewentualne roszczenie, w zależności od ustaleń z Klientem, kierować można tak do lekarza, jak i podmiotu medycznego, czyli placówki leczniczej (zazwyczaj chodzi oczywiście o szpital).

Wybierając usługi świadczone przez Solve unikniesz kłopotliwego i żmudnego, samodzielnego dążenia do sprawiedliwości. Dzięki doświadczeniu i zdobytej wiedzy nasi doradcy są bowiem w stanie zapewnić prawidłowe wsparcie prawne oraz reprezentowanie klienta w sposób formalny przed firmami ubezpieczeniowymi, sądem i innymi podmiotami.

Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność cywilna

Za doznane szkody pacjent może ubiegać się o udzielenie przez lekarza lub podmiot medyczny rekompensaty tak w ramach odpowiedzialności karnej, jak i odpowiedzialności cywilnej. W pierwszym przypadku oskarżyciel może postawić zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli natomiast mowa o odpowiedzialności cywilnej, to w tym przypadku pacjent ma prawo do ubiegania się o:

  • odszkodowanie – mające na celu pokrycie powstałej szkody majątkowej, gdy pacjent na skutek błędu diagnostycznego zmuszony był do ponoszenia kosztów rehabilitacji czy zakupu specjalnego wyposażenia medycznego; tego rodzaju rekompensata pieniężna obejmuje także ewentualne straty finansowe poniesione przez utratę pracy czy konieczność zmiany zawodu,
  • rentę – przyznawana i wypłacana w sytuacji, gdy poszkodowany nie jest dalej zdolny do pracy,
  • zadośćuczynienie – mylone niekiedy z odszkodowaniem, jednak dotyczące wypłaty rekompensaty pieniężnej za doświadczoną krzywdę – na przykład ból i cierpienie po doznanym uszczerbku na zdrowiu.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem