Koszty postępowania / koszty procesu / opłaty sądowe / zwolnienie od kosztów

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Koszty postępowania / koszty procesu / opłaty sądowe / zwolnienie od kosztów

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Wszczęcie postępowania sądowego w większości przypadków wiąże się z kosztami dla strony, która takie postępowanie inicjuje. W przypadku trudnej sytuacji finansowej możliwe jest wszczęcie postępowania bez ponoszenia kosztów. Wówczas należy wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie z kosztów postępowania w części lub w całości. Dowiedz się więcej, zapraszamy do artykułu – link Zwolnienie od kosztów sądowych.

W skład kosztów postępowania sądowego wchodzą:

 • Opłata sądowa – jest to pierwsza opłata uiszczana na rzecz sądu. Wysokość opłaty zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty jakiej dochodzimy przed sądem i uregulowana została w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W przypadku spraw odszkodowawczych, o błąd medyczny, opłaty te kształtują się następująco:
  1) gdy dochodzimy kwoty do 500 złotych – 30 złotych;
  2) gdy dochodzimy kwoty do 1500 złotych – 100 złotych;
  3) gdy dochodzimy kwoty do 4000 złotych – 200 złotych;
  4) gdy dochodzimy kwoty do 7500 złotych – 400 złotych;
  5) gdy dochodzimy kwoty do 10 000 złotych – 500 złotych;
  6) gdy dochodzimy kwoty do 15 000 złotych – 750 złotych;
  7) gdy dochodzimy kwoty ponad 15 000 złotych, ale do 20 000 złotych – 1000 złotych;
  8) gdy dochodzimy kwoty ponad 20 000 złotych, będziemy mieć do czynienia z tzw. opłatą stosunkową, czyli opłatą w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu (np. od kwoty 60 000 zł, opłata wyniesie 3000 zł). Uiszczenie opłaty sądowej jest konieczne do wszczęcia postępowania, bez tego sąd nie podejmie się jej procedowania. Brak uiszczenia opłaty sądowej od pozwu stanowi brak formalny skutkujący odrzuceniem pozwu.
 • Zaliczka na wynagrodzenie dla biegłego – jeżeli jest taka konieczność i złożony został wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego czy zespołu biegłych z jakiejś specjalności, co w sprawach dotyczących błędów medycznych jest częstą sytuacją, Sąd zobowiązuje do uiszczenia zaliczki na poczet kosztów biegłego bądź zespołu biegłych. W przeważającej mierze zaliczka taka kształtuje się na poziomie 1000-2000 zł. Nieuiszczenie zaliczki może spowodować, iż Sąd nie dopuści dowodu z opinii biegłego, a następnie uzna, iż roszczenie nie zostało udowodnione, co skutkować będzie oddaleniem powództwa, czyli przegraną.
 • Opłata od apelacji – od niezadowalającego wyroku sądu I instancji można się odwołać, co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowa od apelacji. Jej wysokość zależna jest od wysokości dochodzonego roszczenia. Zatem jeżeli w sądzie I instancji przykładowo wygraliśmy sprawę co do kwoty 50 000 zł, a przed sądem II instancji dochodzimy dalszej kwoty 30 000 zł, opłata sądowa liczona będzie jedynie od kwoty 30 000 zł.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

  Zainteresowany/a jestem