Błąd informacyjny

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Błąd informacyjny

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Błąd informacyjny

Naszym Klientom udzielamy niezbędnej pomocy prawnej w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za błąd informacyjny. Jest on jednym z rodzajów błędu medycznego. Sprowadza się do niedopełnienia przez lekarza obowiązku informacyjnego o stanie zdrowia, rozpoznaniu czy proponowanych metodach diagnozowania i leczenia.

Czym dokładnie jest błąd informacyjny?

Błąd informacyjny stanowi dość specyficzną formę błędu medycznego. Pacjent, zgodnie z polskim prawodawstwem, ma prawo do uzyskania pełnej i obiektywnej informacji odnoszącej się do kwestii jego stanu zdrowia, rokowaniu, ale też konieczności (lub nie) przeprowadzenia określonych działań diagnostycznych czy leczniczych. Obowiązkowo pacjent musi także poznać wszelkie wskazania i przeciwwskazania związane z terapią oraz zostać poinformowanym o ryzyku, jakie wiąże się z podjęciem określonych działań medycznych. Informacje tego rodzaju muszą zostać przedstawione pacjentowi (lub opiekunowi, w przypadku chociażby osób małoletnich) w przystępny, w pełni zrozumiały sposób.

Zaniechanie, ze strony lekarza, podmiotu medycznego, lekarza dentysty lub innej osoby z personelu medycznego tego rodzaju obowiązku nie stanowi jednak jeszcze powodu do wystosowania roszczenia odszkodowawczego. Dopiero wystąpienie szkody, która bezpośrednio wynika z faktu nieudzielenia pacjentowi pełnej informacji, będzie podstawą do ubiegania się o stosowne odszkodowanie.

Błąd informacyjny może być często wiązany z tak zwanym błędem jatrogennym. Ten dotyczy, między innymi, niewłaściwego zachowania lekarza czy też innego członka personelu medycznego względem pacjenta. Zachowanie to może obejmować szereg różnych przykładów – traktowanie pacjenta w sposób niegrzeczny i złośliwy, krytykowanie go przez personel medyczny, wyśmiewanie czy nawet obarczanie winą za stan zdrowia. W ramach błędu jatrogennego można również wspomnieć o lekceważącym podejściu do pytań zadawanych przez pacjenta oraz braku odpowiedzi lub udzielaniu ich na poziomie nieadekwatnym.

Odszkodowanie za błąd informacyjny

Jak wspomnieliśmy, samo wystąpienie tego rodzaju błędu medycznego nie stanowi podstawy do ubiegania się o odszkodowanie za błąd informacyjny. Takie prawo pacjent (lub jego rodzina czy współmałżonek) zyskuje w momencie zaistnienia szkody, wynikającej bezpośrednio ze wspomnianego błędu.

Na skutek popełnienia przez personel medyczny błędu informacyjnego może dojść do pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta (w sytuacji, gdy nie został on poinformowany, na przykład, o ryzyku związanym z podjęciem się leczenia określonego rodzaju, takiego jak zabieg chirurgiczny czy przyjęciem nowego leku). Jeżeli zachodzi związek przyczynowo – skutkowy, z którego można jasno udowodnić, że brak informacji lub udzielenie jej w sposób nieprawidłowy doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu, możliwe jest wystąpienie pacjenta (lub rodziny) z roszczeniem odszkodowawczym.

Czego pacjent może domagać się w ramach roszczenia za błąd informacyjny?

Potwierdzenie wystąpienia błędu medycznego, jakim jest błąd informacyjny, stanowi podstawę do ubiegania się o odszkodowanie. Rolą takiego świadczenia jest pokrycie zarówno ewentualnych strat, jak i kosztów wynikających z konieczności jego naprawienia. To oznacza, że odszkodowanie finansowe przeznaczyć należy na rehabilitację, dodatkowe leczenie czy też zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego.

W drastycznych przypadkach błąd informacyjny może wyrządzić taką szkodę, która częściowo lub całkowicie ogranicza możliwość kontynuowania czy podjęcia nowej pracy zarobkowej. Utrata zdolności do pracy jest wówczas wyraźną przesłanką do tego, by pacjent ubiegał się o wypłacanie mu świadczenia rentowego.

Ponadto, jako pacjent, który ucierpiał na skutek błędu informacyjnego, możesz ubiegać się o zadośćuczynienie. Ten rodzaj świadczenia docelowo stanowi formę rekompensaty za doznane krzywdy emocjonalne i doznawanie cierpienia. Co istotne, z roszczeniem o wypłatę zadośćuczynienia wystąpić mogą również członkowie rodziny pacjenta, jeżeli w wyniku błędu informacyjnego doszło do jego zgonu.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd informacyjny?

Postępowanie związane z ubieganiem się o odszkodowanie za błąd medyczny informacyjny może być długotrwałe i skomplikowane. Z tego względu osoby poszkodowane nierzadko decydują się z na skorzystanie z fachowej pomocy prawnej.

W kancelarii Solve zespół ekspertów udziela niezbędnego doradztwa i oferuje wsparcie związane z prawidłowym przejściem przez całą procedurę prawną. Zapraszamy do umówienia się na konsultację doradczą, w trakcie której dokładnie omawiamy z Klientem wszystkie możliwe do podjęcia kroki oraz formalności, jakich należy dopełnić.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem